لنز ترولایف

1 محصوللنز چشم طبی بی رنگ ترولایف یک لنز بی رنگ و شفاف است که میتواند بجای عینک طبی مورد استفاده قرار گیرد و بدلیل بی رنگ بودن هیچ تغییر ظاهری در رنگ طبیعی چشم ایجاد نکند.

لنزهای طبی بی رنگ نسبت به عینک طبی دید وسیع تری را به کاربر می دهند و حتی بعضی مواقع مانند ورزش کردن ، نسبت به عینک برتری و اولویت دارند، اما اغلب افراد به صورت ترکیبی هم از عینک و هم از لنز طبی استفاده می کنند.