امیرلنز بعنوان فروشنده لنز چشم رنگی و طبی، مایع لنز و مژه چشم تمام مجوزهای فعالیت مجاز خود را دریافت نموده و بصورت قانونی فعالیت خود را ادامه می دهد.