اپلیکاتور لنز

3 محصولاپلیکاتور ها در واقع انبر هایی است برای گذاشتن لنز های چشمی که وسایل مصرف روزانه لنز را آسان تر کرده و دیگر نگرانی از بابت گذاشتن لنز وجود نخواهد داشت